Overzicht

Dit zijn je werkzaamheden
Als lid van de Examencommissie ben je medeverantwoordelijk voor:
het vaststellen of de student voldoet aan de eisen van de onderwijs- en examenregeling zodat indien akkoord het diploma kan worden verstrekt;
het leveren van een bijdrage aan het borgen van de kwaliteit van de examens onverminderd het gestelde in artikel 7.4.5a lid 1a WEB;
het leveren van een bijdrage aan het vaststellen van richtlijnen en aanwijzingen om de uitslag van examens te beoordelen en vast te stellen;
het mede bewaken van de procedure van het verlenen van vrijstelling voor het afleggen van één of meer examens.
het mede beoordelen van fraude en plagiaat;
het leveren van een bijdrage aan het vaststellen van regels over de uitvoering van de taken en bevoegdheden, bedoeld in artikel 16 WEB en over de maatregelen die op grond van het bepaalde in artikel 7.4,5a WEB in dat verband kunnen worden genomen.
het leveren van een bijdrage aan het (jaarlijks) opstellen van een verslag van de werkzaamheden van de examencommissie en het verstrekken van dit verslag aan het bevoegd gezag;
het aanwijzen van examinatoren voor het afnemen van examens en het vaststellen van de uitslag daarvan;
het vaststellen van de profielschetsen van de rollen voor toetsing en examinering;
het zo nodig leveren van een bijdrage in het proces van inspectie van opleidingen;
het prudentieel omgaan met vertrouwelijke informatie.
Jouw profiel
ervaring in de beroepspraktijk van één de werkvelden; Paramedische beroepen, HBO-verpleegkunde, Management in de Zorg;
je hebt affiniteit met de doelgroep;
opleiding bij voorkeur minimaal Mastergeschoold;
specifieke kennis van kwaliteitseisen met betrekking tot toetsing, examinering en onderzoekvaardigheden;
je kent als lid van de examencommissie de wettelijke taken en verantwoordelijkheden als genoemd in artikel 7 WHW.
je neemt standpunten in, is standvastig en onderbouwt zijn standpunt met argumenten;
je bent pro-actief met betrekking tot het verkrijgen van informatie over onderwerpen waarvan hij/zij minder kennis heeft;
je staat open voor argumenten van anderen in de besluitvorming;
je bent beschikbaar voor een periode van drie jaar zitting in de examencommissie zonder last of ruggespraak
Ons aanbod
Een passend honorarium
Freelance-opdrachten
Mogelijkheid voor meerdere Freelance rollen
Flexibiliteit
Reageer op deze Freelance vacature